Topics: Fibonacci Fan

What is a Fibonacci Fan?

Indicator Settings

Construction of a Fibonacci Fan During Price Growth

Construction of a Fibonacci Fan During a Fall in Price

How to Trade Using Fibonacci Fans

Trading on Rebounds

Trading on Breakthroughs